Jak przetrwać i odnieść sukces w biznesie?

Świat wraz z rozwojem technologicznym zdecydowanie przyspieszył, stał się dynamiczny, inspirujący, pełny wyzwań, dający ogromne i wręcz nieograniczone możliwości na każdym polu. Stał się przy tym wymagający i konkurencyjny. Musimy umiejętnie się w nim odnaleźć i wpisać, nie tylko po to żeby przetrwać, ale po to by odnieść swój sukces.

Poznaj 10 warunków budowania sukcesu:

1. CEL

Jasne sformułowanie celów jest podstawą działania nastawionego na osiągnięcie sukcesu. Dla każdego sukces oznacza co innego. Jeżeli zadamy pytanie – czy mamy wyznaczone cele, większość z nas odpowie „tak”. Jednak gdy zapytamy o szczegóły okazuje się, że większość nie potrafi ich jasno nazwać i sprecyzować. Podstawą tego etapu w działaniu jest głębokie zastanowienie się, uporządkowanie myśli, analiza sytuacji i jasne określenie – co i dlaczego chcemy osiągnąć. Musimy to nazwać i sformułować, dopiero bowiem rzeczy jasno określone mogą się realizować. Korzyścią jest, że podczas formułowania celu niejako jednocześnie zaczyna nam się tworzyć wstępny plan jego realizacji. Co ważne – już w trakcie realizacji celu, lub od razu po jego zakończeniu – wyznaczaj kolejny.

2. OPTYMIZM I NIEZACHWIANA WIARA W POWODZENIE

Z psychologicznego punktu widzenia wszelkie działania pozbawione naszej pełnej wiary w ich powodzenia są zdane na porażkę. Pamiętajmy – nasze przekonania i sposób myślenia całkowicie kształtują naszą rzeczywistość. Teoria oczekiwania Williama James z Uniwersytetu Harward mówi nam, że dostaniemy nie to czego chcemy, ale to w co wierzymy, czego się spodziewamy, czego oczekujemy. Ludzie sukcesu rozwinęli w sobie niemalże do perfekcji pozytywne podejście do oczekiwań tworząc w efekcie postawę zwycięzcy. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że efekty naszych działań i nasz sukces aż w 85% zależą od naszego nastawienia, czyli od tego, jak dalece jest ono pozytywne. Wiara w powodzenie prowadzonych działań jest podstawą sukcesu, musi być jednak poparta solidnymi przygotowaniami i pracą.

3. DETERMINACJA

Wytrwałość i silna determinacja jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Jestem silnie umotywowany i zdeterminowany by osiągnąć swój cel – często słyszymy takie sformułowania. Rzeczywiście – determinacja jest prawdziwym kołem napędowym naszych działań, szczególnie w tych trudniejszym chwilach, kiedy napotykamy na przeszkody i problemy. Zdeterminowany człowiek potrafi osiągać wszystko – nawet to, co początkowo wydaje się niemożliwe.

4. SAMODYSCYPLINA

Samodyscyplina to klucz do osiągnięcia sukcesu. Jest efektem silnych wewnętrznych standardów, wartości oraz stawianych celów. Rozpoczyna się od samokontroli. W dotarciu na szczyt najbardziej pomaga bowiem wewnętrzne silne samozaparcie, motywacja i konsekwencja w realizacji zadań. Istotną samodyscypliny jest wytrwałość i wielokrotne, wręcz rygorystyczne wznawianie działań i zachowań, aż staną się nawykowe, automatyczne, aż do uzyskania wyznaczonego celu. Samodyscyplina wyraża naszą postawę nastawioną na sukces.

5. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI PRACY I ZARZĄDZANIA CZASEM

Umiejętność organizacji pracy własnej oraz podległych zespołów jest jednym z ważniejszych elementów, które są niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Podczas tego procesu należy stosować i systematycznie usprawniać umiejętność delegowania uprawnień. Właściwa organizacja pracy to również między innymi odpowiednie zarządzanie czasem. Najbardziej twórczy i produktywnymi są ludzie, którzy umieją w sposób wydajny i efektywny wykorzystać swój czas. Dodatkowo umiejętność działania na czas lub nawet, co bardzo istotne, wykonania kroków wyprzedzających pewne zdarzenia, wyciąganie szybkich wniosków i sprawna reakcja, stanowi często o naszej sile i finalnym sukcesie.

6. UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA RELACJI SPOŁECZNYCH

Tworzenie relacji społecznych to podstawowe i niezbędne działanie, które zdecydowanie pomaga osiągnąć sukces. Networking, czyli umiejętne budowanie i podtrzymywanie relacji to bardzo ważny element nie tylko dla relacji biznesowych, ale również relacji międzyludzkich. Umożliwia nam nawiązywanie kontaktów, pozyskiwanie ważnych z naszego punktu widzenia informacji, budowanie przestrzeni do konfrontowania swoich pomysłów z kimś bardziej od nas doświadczonym, wymiany wiedzy, zdobywanie nowych szans i umiejętności, poszerzanie horyzontów. Pozytywne budowanie relacji wymaga od nas pewnych umiejętności interpersonalnych dla umiejętnego i skutecznego tworzenia własnego przekazu oraz relacji, a w efekcie pożądanej zasady wzajemności. Pamiętajmy o tworzeniu właściwego przekazu merytorycznego ale również własnego wizerunku.

7. ZDOLNOŚĆ ADAPTACJI DO ZMIAN

Otwartość na nowe rozwiązania, trendy i technologie, elastyczność w działaniu, umiejętność i chęć szybkiego uczenia się, akceptowania i dostosowania się do zachodzących zmian – stanowią o prawdziwej przewadze w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Zmiany są nieodłącznym elementem współczesnego świata, a nawet ich wyznacznikiem, dlatego nieodzowna jest umiejętność radzenia sobie w zmiennym środowisku i co bardzo istotne postrzeganie nowości i zmian, jako szansy na innowację i rozwój.

8. PEWNOŚĆ SIEBIE I ODWAGA W DZIAŁANIU

Pewność siebie pozwala każdemu z nas w pełni i bez ograniczeń korzystać ze swoich zasobów, predyspozycji i talentów. Osoby pewne siebie są jednocześnie odważne w działaniu, co zapewnia nam zdecydowanie silną pozycję i podnosi skuteczność naszych przedsięwzięć, osiąganych wyników, założonych celów. Badania pokazują, że osoby pewne siebie charakteryzuje również większa odporność psychiczna, dzięki czemu częściej i skutecznej realizują wyznaczone cele, szybciej wracają do równowagi w razie wystąpienia niepowodzeń, częściej osiągają sukcesy.

9. ZORIENTOWANIE NA WYNIKI FINANSOWE

Założeniem działalności przedsiębiorstw jest generowanie zysków. Można oczywiście dyskutować z tym założeniem, niemniej jednak umiejętne zarządzanie środkami finansowymi i zorientowanie na wynikach jest podstawą w realizacji wyznaczonych celów i często decyduje o finalnym sukcesie. Brak płynności finansowej może zniszczyć nawet najlepiej zapowiadające się pomysły, dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzanie budżetem i planowanie zorientowane na – zabezpieczenie płynności finansowej, kontrole wydatkowania i kosztów, optymalizacje finansowe, przygotowanie i zabezpieczenie metody i źródeł finansowania . Dlatego też tak ważne dla każdego działania i przedsięwzięcia jest opracowanie jego strategii finansowej, która nie tylko zabezpieczy płynność finansową ale również zapewni dodatnie wyniki finansowe. Szybkość zwrotu poniesionych nakładów i generowanych zysków jest bowiem miarą dobrze zarządzanych działań.

10. ZORIENTOWANIE NA OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

Każdy z nas, niezależnie od tego czy mówimy o jednostce ludzkiej, czy przedsiębiorstwie funkcjonuje w wyznaczonej rzeczywistości i określonym otoczeniu zewnętrznym. Otoczenie to zawsze wpływa na naszą działalność, możliwości rozwoju, kreuje szanse ale również wszelkiego rodzaju bariery i zagrożenia. Analiza i zorientowanie na warunki otoczenia zewnętrznego stanowi bardzo istotny element zarządzania strategicznego, które zapewnia kontrolę naszej pozycji, szybkość reakcji i dostosowania się do zmieniających się warunków – w efekcie podnosząc skuteczność naszych działań i szansę na sukces.

Wiesz już, jakie są warunki niezbędne do budowania sukcesu. Dołącz do mojego najnowszego szkolenia “Jak przetrwać i odnieść sukces” i rozpocznij pracę nad poprawieniem jakości i skuteczności swoich działań!

Powiązane artykuły