Kultura organizacyjna siłą nowoczesnej firmy!

W nowoczesnej firmie kultura organizacyjna zajmuje swoje ważne miejsce tuż obok strategii przedsiębiorstwa, jest bowiem jej konsekwencją i jest z nią ściśle powiązana. Świadomie budowana kultura organizacyjna podnosi prestiż, wartość firmy wysoko pozycjonując ją na rynku. Kultura organizacyjna pomaga zbudować przewagę nad konkurencją, zwiększając tym samym jej sukces. Jej niekwestionowana dziś wartość powoduje, że jest uwzględniana w kompleksowych działaniach biznesowych przedsiębiorstw. Staje się wymogiem i standardem nowoczesnej firmy.

Jak kultura organizacyjna wpływa na pracowników?

Świadomie budowana kultura organizacyjna firmy staje się bardzo ważna dla jej obecnych i przyszłych pracowników. Ludzie stanowią trzon każdej organizacji i to oni są jej siłę napędową. Ważna jest więc świadomość tego, jaki wpływa na pracowników ma kultura organizacyjna. Ponad połowa ankietowanych w najnowszym badaniu Deloitte „2018 Deloitte Millennial Survey” na pytanie o ważne aspekty pracy, zaraz po wynagrodzeniu wskazuje właśnie kulturę organizacyjną firmy, jako najbardziej dla nich istotną.

Tak więc jasno wynika, że ważne dla pracowników są warunki, jakich doświadczają na co dzień w miejscu pracy, mają też one coraz większe znaczenie w procesach rekrutacyjnych przy wyborze przez ludzi nowych miejsc pracy. Świadome tego firmy osobom, które chcą aplikować, wysyłają najpierw opis kultury organizacyjnej, ponieważ to ona decyduje o jednym z kluczowych czynników, czyli o tożsamości firmy. Dopiero po zapoznaniu się z nią i jej zaakceptowaniu kandydaci przechodzą do kolejnych etapów rekrutacji.

Czy wszystkie firmy mają kulturę organizacyjna?

Tak, każda organizacja posiada własną, wyjątkową i unikalna kulturę, choć nie zawsze powstaje w wyniku świadomie prowadzonego procesu. W wielu przypadkach kultura organizacyjna wykształca się niejako samoistnie. W takich przypadkach staje się niepisanym prawem, sposobem funkcjonowania firmy, intuicyjnie bazuje na właściwych, pozytywnych wartościach, co sprzyja rozwojowi firmy. Często jednak nie jest wolna od błędów, jest chaotyczna, niekompletna i niespójna.

W nowoczesnej, strategicznie i dobrze zarządzanej firmie kultura organizacyjna powinna być świadomie zbudowanym procesem, by osiągną przewidywalny, powtarzalny, stały i pożądany model kultury organizacyjnej. Model powinien być ściśle powiązany z organizacją, z jej tożsamością i powinien być unikatowy. Nie istnieje uniwersalna kultura organizacyjna, ponieważ musi odzwierciedlać indywidualne cechy danego przedsiębiorstwa.

Czym jest kultura organizacyjna?

W zasadzie temat kultury organizacyjnej bardzo aktywnie funkcjonuje w środowisku biznesu począwszy od lat 80, XX wieku. Od tego czasu stała się obiektem dużego zainteresowania, zyskując coraz bardziej na znaczeniu. Kultura organizacyjna jest jednym z kluczowych czynników w biznesie decydującym o tożsamości firmy.

Jednocześnie precyzyjnie określona i realizowana kultura organizacyjna zdecydowanie podnosi wartość firmy, jej konkurencyjność i pozycjonowanie na rynku, zarówno w odbiorze klientów, konkurencji, jak i pracowników.

Edgar`a H. Schein, amerykański psycholog, specjalizujący się w psychologii społecznej, badacz kultury organizacyjnej wywarł istotny wpływ na współczesne koncepcje zarządzania. Był jednym z pierwszych badaczy, który bardzo słusznie stwierdził, że doradztwo ma charakter procesu, wymaga więc od konsultanta faktycznego poznania firmy, a nie tylko formułowania abstrakcyjnych zaleceń. Według jego teorii „kultura organizacyjna to całość fundamentalnych założeń, które dana grupa wymyśliła, odkryła lub stworzyła, ucząc się adaptacji do środowiska i integracji wewnętrznej”.

Długofalowa strategia biznesowa nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa nie powinna i nie może istnieć bez uwzględnienia świadomego kształtowania kultury organizacyjnej.

Jakie są kluczowe czynniki oceny kultury organizacyjnej?

Kultura organizacyjna przekłada się na wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa, a tym samym ma decydujący wpływ na wyniki, jakie uzyskuje firma. Ocenę kultury organizacyjnej przeprowadza się biorąc pod uwagę sześć kluczowych wymiarów:

  • Orientacja na klienta – poziom otwartości, elastyczności i relacji z klientami obecnymi i potencjalnymi;
  • Orientacja na współpracowników – stopień identyfikacji pracownika z miejscem pracy, relacje w grupie, tworzenie poczucia wspólnoty, łączenia potrzeb indywidualnych z celami firmy;
  • Standardy działania – rozumienie i akceptacja przez uczestników standardów i kultury administracyjnej wytworzonych przez firmę;
  • Odpowiedzialność – poczucie misji i gotowość do ponoszenia odpowiedzialności w ramach wykonywanej pracy;
  • Stosunek do zmian i innowacji – świadomość zmian rynkowych, w konsekwencji zmian zachodzących w firmie, rozumienie i aktywne wspieranie innowacji i procesów udoskonalania;
  • Orientacja na procesy – dojrzałość w rozumieniu przez pracowników istoty procesów operacyjnych i swojej kluczowej roli w organizacji.

Kultura organizacyjna, będąca wyznacznikiem każdej organizacji jest niezbędna w świadomym i strategicznym budowaniu nowoczesnej firmy. Warto dokonać analizy, na jakim poziomie znajduje się kultura organizacyjna tworzona przez naszą firmę – w razie potrzeby dokonajmy korekty działań w celu jej określenia i wzmocnienia.

Aby pobrać prezentację kliknij tutaj.

Powiązane artykuły